Regulamin

Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa zakres i warunki korzystania z usługi dostępu do aplikacji Lupe.
  2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. Definicje
  1. Aplikacja – oprogramowanie o nazwie „Lupe”, przeznaczone do instalacji na posiadanym przez Użytkownika Urządzeniu, za pomocą którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną.
  2. Regulamin – niniejszy regulamin.
  3. Serwis – serwis internetowy, w którym Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną.
  4. System – platforma komunikacyjna Lupe umożliwiająca korzystanie z niej za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji.
  5. Usługodawca – BIT S.A, Aleja Jana Pawła II 23,00-854 Warszawa, NIP: 108-00-09-907, REGON: 142754051
  6. Urządzenie – telekomunikacyjne urządzenie końcowe w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (np. telefon komórkowy, tablet).
  7. Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w oparciu o Regulamin.
  8. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która korzysta z Aplikacji lub Serwisu.
  9. Zgłoszenie - informacja dotyczące problemu w przestrzeni publicznej wprowadzone do Systemu przez Użytkownika.
 3. Zasady korzystania z systemu
  1. Z Systemu mogą korzystać: Użytkownicy niezarejestrowani oraz zarejestrowani.
  2. Korzystanie z aplikacji jest nieodpłatne.
  3. W celu korzystania z aplikacji Użytkownik powinien posiadać urządzenie mobilne obsługujące system Android 4.4 lub wyższy. W celu korzystania z serwisu Użytkownik powinien posiadać aktywne połączenie internetowe oraz przeglądarkę internetową dedykowaną dla systemu operacyjnego.
  4. System służy do komunikacji między mieszkańcami gminy Dobrzyniewo Duże a władzami samorządowymi gminy:
   1. do komunikacji, o której mowa w pkt 4 nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
   2. celem aplikacji jest uproszczenie procedury kontaktów mieszkańców gminy z Urzędem Gminy w Dobrzyniewie Dużym, jak też pogłębiania relacji samorządu terytorialnego ze społecznością lokalną,
   3. komunikacja, o której mowa w pkt 4 nie zastępuje załatwiania spraw indywidualnych z zakresu zadań, jakie realizuje samorząd gminny, o których mowa w ustawie o samorządzie gminnym
  5. Treść Zgłoszeń jest publikowana w Systemie.
  6. Treść Zgłoszeń jest przekazywana odpowiednim służbom w celu ich obsługi.
  7. Niepełna (m.in. niepełny, niezrozumiały opis lub jego brak) lub nieprecyzyjna (m.in. nieprecyzyjne bądź niezgodne ze stanem faktycznym określenie lokalizacji) treść Zgłoszenia może uniemożliwić poprawną obsługę Zgłoszenia lub znacząco wydłużyć czas jego obsługi.
  8. W celu uniknięcia publikacji na mapie nieodpowiednich treści wszystkie zgłoszenia przed pojawianiem się na ogólnodostępnej mapie muszą zostać zatwierdzone przez Usługodawcę.
 4. Odpowiedzialność Użytkownika
  1. Zarejestrowany użytkownik odpowiada w pełni za działania wykonane za pomocą aplikacji, w szczególności za treść zgłoszeń.
  2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
  3. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.
  4. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 5. Prawa autorskie
  1. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych), za wyjątkiem treści pochodzących od użytkowników Serwisu i rozpowszechnianych przez nich, należą do Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej.
  2. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów. W szczególności: użytkownicy Serwisu mogą korzystać z elementów Serwisu wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda Usługodawcy.
 6. Odpowiedzialność Usługodawcy
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za szkody powstałe w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy, wyłącznie na zasadzie winy umyślnej.
  2. Treści zamieszczone w Serwisie są wyłącznie opinią i poglądem ich autora. Treści te nie stanowią porady dla konkretnej osoby.
  3. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników Serwisu o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.
  4. Usługodawca, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, któremu nie można było zapobiec,
   2. nieprawidłowego lub niepełnego funkcjonowania systemów zewnętrznych z którymi współpracuje aplikacja a mianowicie miedzy innymi GPS, GPRS
   3. utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
   4. korzystania przez Użytkowników z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
   5. braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,
   6. za szkody powstałe w związku z udostępnieniem bądź korzystaniem z usług przez osoby trzecie, w szczególności z tytułu wykorzystania danych przez osoby nieuprawnione lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem aplikacji.
  5. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zamieszczanych w aplikacji przez jego użytkowników lub związanej z nimi działalności, Usługodawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
  6. Usługodawca może odmówić przechowania i publicznego udostępniania danych, zablokować dostęp lub usunąć z Serwisu dane niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 7. Materiały pochodzące od Użytkownika
  1. Użytkownik przesyłając za  pomocą  Aplikacji  lub  w  jakikolwiek  inny  sposób materiały, w szczególności wiadomość lub zdjęcie, wyraża zgodę na nieodpłatną,  nieograniczoną  czasowo  i  terytorialnie  publikację  wiadomości lub zdjęcia lub innego  materiału  Użytkownika przez  Usługodawcę oraz   na   korzystanie   z wiadomości, zdjęcia lub innego materiału Użytkownika na następujących polach eksploatacji:
   1. utrwalanie jakąkolwiek techniką (w  jakimkolwiek  systemie,  formacie  i  na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
   2. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w  jakimkolwiek  systemie,  formacie  i  na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
   3. wprowadzanie do obrotu,
   4. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych
   5. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie   w  ramach  dowolnych  stron  internetowych  oraz jakichkolwiek  serwisów  odpłatnych  lub  nieodpłatnych,  a  także  w  ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń,
   6. publiczne wykonanie lub odtwarzanie (m.in.  za  pomocą  dowolnych  urządzeń analogowych   i/lub   cyfrowych   posiadających w   szczególności   funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video),
   7. wystawianie, wyświetlanie, użyczanie lub najem,
   8. obróbki cyfrowej w celu dostosowania  wiadomości,  zdjęcia,  filmu  lub  innego materiału do wymogów portali internetowych,
   9. wykorzystania wiadomości, zdjęć, filmów i innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika za pomocą Aplikacji w  różnych  formatach,  w  tym  w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów),
   10. umieszczania wiadomości, zdjęć, filmów  lub  innych  materiałów  zamieszczonych przez Użytkownika w bazach danych,
   11. wykorzystania wiadomości, zdjęć filmów  lub  innych  materiałów  zamieszczonych przez  Użytkownika za  pośrednictwem  Aplikacji,  w  celu  promocji Usługodawcy, portali internetowych Usługodawcy.
  2. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do decydowania  o  sposobie  oznaczenia nadesłanych przez Użytkownika wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika, podanymi przez Użytkownika danymi w celu ich opisania.
  3. Przesyłając wiadomość, zdjęcie, film lub zamieszczając wiadomość, zdjęcie, film lub inny materiał Użytkownik oświadcza, że:
   1. ma pełne prawo do  dysponowania  wiadomością,  zdjęciem,  filmem  lub  innym materiałem oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wiadomości, zdjęcia filmu lub innego materiału (w przypadku kiedy Materiał stanowi utwór w rozumieniu  ustawy z  dnia  4  lutego  1994  roku o  prawie  autorskim  i  prawach pokrewnych), które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub, że przysługują mu  prawa  do  korzystania  z  wiadomości,  zdjęcia,  filmu  lub  innego  materiału (licencja)  obejmujące  w  szczególności  prawo  do  prezentowania  wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału w Internecie
   2. informacja zawarta w przesłanej wiadomości, zdjęciu, filmie lub innym materiale Użytkownika jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd.
   3. iż osoby utrwalone w wiadomościach, zdjęciach, filmach lub innych materiałach zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisach, których zgoda jest konieczna  do  ich  publikacji,  wyraziły  zgodę  na  publikację  swojego wizerunku w szczególności w sieci Internet.
  4. Użytkownik przedstawi odpowiednie dokumenty,  potwierdzające  stan  prawny, o którym mowa w ust. 3 powyżej, na każde żądanie Usługodawcy.
  5. Użytkownik przesyłając wiadomość, zdjęcie lub  inny  materiał,  ponosi  pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
  6. Użytkownik wyraża zgodę  na  udzielanie  przez Usługodawcę sublicencji  oraz przenoszenie  praw  i  zezwalanie  osobom  trzecim  na  korzystanie  z  przesłanych wiadomości,  zdjęć  lub  innych Materiałów,  w  zakresie  określonym  w  niniejszym Regulaminie.
 8. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Systemie Lupe jest Gmina Dobrzyniewo Duże z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym przy ulicy Białostockiej 25 reprezentowana przez Wójta.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@eterneco.eu lub pisemnie na adres Administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania z systemu do komunikacji między użytkownikami Systemu Lupe, a Urzędem Gminy w Dobrzyniewie Dużym.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w tym BIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00–854), przy al. Jana Pawła II 23, która utrzymuje oraz udostępnia System Lupe.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Usunięcie konta w Systemie Lupe jest równoznaczne z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu usunięcia konta z Systemu Lupe należy zalogować się na swoje konto, przejść do zakładki Polityka Prywatności znajdującej się w menu Profil (prawy górny róg strony) oraz wcisnąć przycisk „USUŃ KONTO”.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo do: sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, usunięcia danych, na postawie art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
  10. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi założenie konta użytkownika i korzystanie z Systemu Lupe.
 9. Kontakt, reklamacje
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem serwisu w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
  2. Po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca bez zbędnej zwłoki poinformuje osobę wnoszącą reklamacje o jej wyniku.
 10. Postanowienia końcowe
  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
  2. Prawem właściwym jest prawo polskie.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.