Deklaracja dostępności serwisu

Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego .

Data publikacji strony internetowej: 2020-07-06

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-08-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-30. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartosz Grzegorczyk, adres poczty elektronicznej koordynator@dobrzyniewo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 742 81 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże

Adres organu odwoławczego: ul. Białostocka 25 16-002 Dobrzyniewo Duże

Adres e-mail organu odwoławczego: kancelaria@dobrzyniewo.pl

Telefon organu odwoławczego: 85 742 81 55

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże - budynek główny, ul. Białostocka 25

- Do budynku prowadzi  1  wejście od ul. Białostockiej
- Do wejścia prowadzi chodnik z normatywnym dopuszczalnym nachyleniem.
- Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
- Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
- Dla osób na wózkach dostępne są korytarze
- Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze
- Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
- W Urzędzie Gminy można skorzystać z tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu wizyty
- W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek: Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże - Referat Gospodarki Komunalnej, ul. Białostocka 23, I piętro.

- Do budynku prowadzi  1  wejście od ul. Białostockiej
- Do wejścia prowadzi chodnik z normatywnym dopuszczalnym nachyleniem.
- Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
- Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
- W budynku nie ma windy ani schodołazu
- Dla osób na wózkach dostępne są korytarze na parterze
- Brak toalety dla osób niepełnosprawnych
- Dostępne 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
- W Urzędzie Gminy można skorzystać z tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu wizyty
- W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Udogodnienia

Rozmiar czcionki zastosowanej w serwisie jest określony w sposób względny, co pozwala na dostosowanie rozmiarów do potrzeb użytkowników. Aby zwiększyć rozmiar czcionki w serwisie należy zmienić ustawienia w przeglądarkach:
Internet Explorer: Menu "Widok" > "Rozmiar tekstu"
Firefox: Menu "Widok" > "Powiększenie" (Ctrl++)
Opera: Menu "Widok" > "Powiększenie"

Inne informacje i oświadczenia

W Urzędzie Gminy w Dobrzyniewie Dużym został powołany Koordynator ds. dostępności - Bartosz Grzegorczyk
Kontakt: Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże, tel. 85 742 81 55, e-mail: koordynator@dobrzyniewo.pl
 
Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

- analiza aktualnego stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obszarach, o których mowa w ust. 1,
- wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w obszarach, o których mowa w ust.l,
- przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
- monitorowanie działalności Wójta Gminy w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
- przygotowanie projektu raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymogami ustawy.