Deklaracja dostępności serwisu Lupe - mapa zgłoszeń Dobrzyniewo Duże

Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Lupe - mapa zgłoszeń Dobrzyniewo Duże zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Lupe - mapa zgłoszeń Dobrzyniewo Duże.

Data publikacji strony internetowej: 2020-07-06

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-08-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-30. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2023-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartosz Grzegorczyk, adres poczty elektronicznej koordynator@dobrzyniewo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 742 81 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże

Adres organu odwoławczego: ul. Białostocka 25 16-002 Dobrzyniewo Duże

Adres e-mail organu odwoławczego: kancelaria@dobrzyniewo.pl

Telefon organu odwoławczego: 85 742 81 55

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże mieści się w dwóch budynkach. W pierwszym z nich znajdują się: Wójt Gminy, Urząd Stanu Cywilnego, Rada Gminy oraz poszczególne referaty.W związku z prowadzoną inwestycją, wejście do budynku zostało przeniesione. Żeby dostać się do budynku należy pokonać krawężniki i dwa stopnie na zewnątrz oraz jeden stopień wewnątrz (oznaczony kontrastową taśmą).

Natomiast w drugim na piętrach rozmieszczone są Referat Gospodarki Komunalnej oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Aby dostać się na piętro do GOPS należy pokonać 9 stopni schodowych na półpiętro i następne 9 stopni na piętro. Na korytarzu znajduje się stanowisko z krzesłami gdzie przyjmowani są interesanci.

Przystanek autobusowy zlokalizowany jest zaraz przy bramie wjazdowej do Urzędu w odległości 55m do wejścia budynku głównego oraz 50m do wejścia budynku drugiego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku można skorzystać z przenośnej pętli indukcyjnej - dostępna jest w razie potrzeby, w każdym z pokoi.

W obu budynkach Urzędu Gminy część pomieszczeń (toalety) posiada oznaczenia w alfabecie Braile'a.

Budynki nie posiadają oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W odległości 30m od wejścia do budybku znajdują się dwa, oznaczone pionowo i poziomo, miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.

Udogodnienia

Rozmiar czcionki zastosowanej w serwisie jest określony w sposób względny, co pozwala na dostosowanie rozmiarów do potrzeb użytkowników. Aby zwiększyć rozmiar czcionki w serwisie należy zmienić ustawienia w przeglądarkach:
Internet Explorer: Menu "Widok" > "Rozmiar tekstu"
Firefox: Menu "Widok" > "Powiększenie" (Ctrl++)
Opera: Menu "Widok" > "Powiększenie"

Koordynatorzy dostępności

Bartosz Grzegorczyk, koordynator@dobrzyniewo.pl, 85 742 81 55 w.20

Inne informacje i oświadczenia

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartosz Grzegorczyk, koordynator@dobrzyniewo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 85 742 81 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.