Obwieszczenie

Dobrzyniewo Duże, dnia 21 września 2022 r. IPG.6733.20.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 – t. j.) Wójt Gminy Dobrzynie Czytaj dalej